REGULAMENTUL CAMPANIEI: CRACIUN DE POVESTE! SESDERMA DARUIESTE!
Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul campaniei! CRACIUN DE POVESTE! SESDERMA DARUIESTE! (denumită în continuare „Campania”) este societatea SESDERMA LABORATORY SRL., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în str. Aghires nr 1B, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 38347318 , atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J40/17345/2017 (denumită în continuare „Organizatorul”).


1.2 Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Campaniei. Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în Romania și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe www.sesderma.ro .


1.3 Prin înscrierea la Campanie se consideră că ați luat la cunoștință și ați acceptat integral, expres și neechivoc prevederile acestui Regulament, în calitate de participant și sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Campaniei. Participanții se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, condițiilor si prevederilor prezentului Regulament.Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Campaniei

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în mediul off-line ( farmacii si drogherii si magazine care comercializeaza produse dermatocosmetice) locatii care au pe stoc produsele SESDERMA si care au pe stoc taloane disponibile la momentul achizitionarii de catre pacient minim a unui produs – Vezi Anexa 2 cu farmaciile participante

2.2 Campania se desfășoară în perioada 01.11.2021, ora 07:00 — 7.12.2021, ora 23:59 (denumită în continuare „Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozițiilor prezentului Regulament.

2.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.


Art. 3 – Regulamentul Campaniei

3.1 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant, pe website-ul www.sesderma.ro


3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.


3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Campania, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe pe website-ul www.sesderma.ro ca acestea să intre în vigoare.Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice cu domiciliul sau reședința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani. Înscrierea la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.


4.2 Nu au dreptul de a participa la această Campanie următoarele categorii de persoane:

  I. persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data înscrierii în Campanie;


  II. angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului;


  III. rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (ii) de mai sus.


4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni înscrierea în Campanie a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Campanie orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare înscrierii în Campanie are drept consecință imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorilor desemnați.


4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel câștigate și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.


4.5 Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.


4.6 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea Participantului în cauză din Campanie și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.


4.7. Prin participarea la această Campanie, Participanții se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.Art. 5 – Premiile Campaniei

5.1 În cadrul Campaniei se vor acorda in termen de 5 zile lucrătoare conform mecanismului descris la art. 6, de mai jos, următoarele premii („Premiile”):


  1 premiu constand intr-un Brad de Craciun impodobit in valoare de 1494 ron fara TVA


  50 premii constand intr-un produs C-VIT ser lipozomal 30 ml pret 99 ron fara TVA/ buc


  50 premii constand intr-un produs C-VIT crema contur de ochi 15 ml pret 60 ron fara TVA/ buc


Aceste premii se vor afișa participanților sub formă de poza produs , sub suprafata razuibila și fac obiectul următoarelor reguli de utilizare:
• Pot fi utilizate numai în locațiile partenere Sesderma din România, care au in stoc Produse Sesdema in perioada 1.11.2021-7.12.2021. Dupa expirarea valabilității perioadei acțiunii taloanele nu mai pot fi cerute/revendicate! Aceeați regulă se aplică si premiului existent pe talon ( nu mai poate fi revendicat!)
• Talonul poate fi cerut numai la achizitia din locatia parteneră, pe baza bonului fiscal emis de catre aceasta. Nu poate fi revendicat un talon pe baza unui Bon fiscal emis de catre alta locatie.
• Talonul nu este transferabil terților și nu se poate solicita contravaloarea cuponului in bani. Participanții nu au posibilitatea să primească contravaloarea castigurilor in bani sau sa solicite înlocuirea acestuia cu alte bunuri și nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.
• Se admit a fi utilizate in cadrul actiunii numai taloanele a caror serie este inscriptionata si validata in cadrul sistemului intern de evidență Sesderma.
• Dacă participantul nu respectă durata de valabilitate a talonului răzuibil si nu detine Bonul Fiscal care sa ateste achiziția de minim un produs Sesderma la ridicarea premiului, atunci se anulează dreptul asupra talonului si respectiv asupra premiului existent pe acesta.
• Un participant are dreptul să câștige pe Durata Campaniei un număr maxim de taloane egal cu numărul de achiziții efectuate în locatiile partenere Sesderma și numai dacă acele acele cupoane au atasate bonurile fiscale unice care atesta cumparaera a minim 1 produs Sesderma.
Dacă se identifică persoane care au influențat sau facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, prin încălcarea prevederilor din acest Regulament, Organizatorul are dreptul să solicite rambursarea premiilor câștigate astfel și să recurgă la acțiuni în instanță, atât prin plângere civilă, cât și penală, pentru a recupera daunele provocate.

5.2 Valoarea totală a Premiilor oferite în cadrul Campaniei este de 11.344,75 ron cu TVA si impozit inclus (uncprezece mii trei sute patru zeci și patru si șaptezeci si cinci bani ).Valoarea premiilor exclusiv TVA repezintă 9444 ron (noua mii patru sute patruzeci si patru) și impozit pe venit și 89.4 ron ( optezi si noua ron si patru bani) impozitul pe venit reținut la sursă de Organizator.


5.3 Organizatorul își va respecta toate obligațiile de natură fiscală aferente acestor premii, în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, în forma aplicată în momentul oferirii premiilor.


5.4 Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei Campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor în bani sau înlocuirea acestora cu alte bunuri și nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor / parametrilor premiilor câștigate.Art. 6 – Mecanismul desfășurării Campaniei

6.1 Participare la Campanie

6.1.1 Condiții privind participarea la Campanie


Pentru participarea în Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:


  (1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;


  (2) Participarea se va face exclusiv în Perioada Campaniei;


  (3) Participarea la campanie se face in limita stocului de produse disponibile in locațiile partenere


  (4) Participarea la campanie se face in limita stocului disponibil de taloane in locațiile partenere


  (5) Participantul trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor personale, potrivit Art. 9 din Regulament.


<6.1.2 Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să parcurgă următorii pași:


  • să achiziționeze produse din din farmaciile offline, drogherii sau magazine in care se comercializeaza produsle Sesderma în Perioada Campaniei;


  • Să intre in posesia talonului răzuibil emis de catre Sesderma Laboratory pentru campania Crăciun de Poveste! Sesdema Dăruiește! Căutați si Cereți la casa de marcat talonul răzuibil dupa ce ati achiziționat minim un produs Sesderma.


  • Sa răzuiască talonul


  • Să prezente farmaciei talonul in situatia in care dupa răzuire se dezvălui una din fotografiile corespunzătoare produselor de mai jos:


  Un Brad de Craciun


  Sau C-VIT ser lipozomal 30 ml


  Sau C-VIT crema contur de ochi 15 ml


  • In situatia in care talonul este castigator, pacientul completeaza datele de pe talon:


  • Numele persoanei

  • Oras

  • Email

  • Telefon

  • Nr BF ( nr bonului fiscal)

  • Bifeaza

  • Am citit si sunt de acord cu Regulamentul Campaniei – termenii si conditiile de participare

  • Am citit si sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Si semneaza

  • Semnatura

  Taloanele răzuibile au o anumită perioadă de valabilitate (durata de valabilitate a fiecărui talon răzuibil este mentionata) si o serie de identificare.


  După expirarea datei de valabilitate a taloanelor razuibile premiile nu se mai acorda premiul castigat chiar daca pacientul a identficat un premiu.


  Procedura de intrare in Posesie a Cadoului este:


  Daca talonul este castigator atunci pacientul prezinta personalului din farmacie talonul si Bonul Fiscal care atesta cumpararea a minim un produs si in termen de 5 zile lucrătoare va primi in farmacie premiul (excepție premiul constând într-un brad de Crăciun împodobit care va fi furnizat prin curier) la receptia caruia trebuie sa prezinte talonul si bonul fiscal original. Pacientul va preda farmacistului Talonul in original si copie a Bonului Fiscal.


  Farmacia va preda catre reprezentantul Sesderma Laboratory - talonul câștigator și copie a Bonului Fiscal, in intervalul 8.12.2021 – 20.12.2021.


  Daca talonul este castigator și premiul este un brad de Crăciun Împodobit procedura de obținere a premiului este:


  Pacientul trimite bonul fiscal si talonul completat conform indicațiilor primite mai sus (vezi articolul 6.1.2), la cererea Organizatorului, prin mesaj whatsapp la nr de telefon: 0751.185.881 sau la adresa de email: info.romania@sesderma.com. Persoana care a revendicat acest premiu este contactata in maxim 1 zi lucrătoare, telefonic sau email de la trimiterea mesajului de catre un repezentant Sesderma Laboratory. În urma obtinerii datelor necesare expedierii premiului se va expedia premiul in maxim 5 zile lucratoare de la recepționarea de catre Sesderma Laboratory a mesajului de anunt al câștig.


6.1.3 Participarea la Campanie se va face exclusiv în Perioada Campaniei.


6.1.4 Participanții trebuie să prezinte la ridicarea premiului bonul fiscal sau o factura fiscala a cumpărăturilor efectuate în perioda campaniei în cadrul căreia a intrat in posesia unui talon care dupa răzuire s-a dovedit a fi căștigător si talonul căștigător pentru validare la adresa:


Poate revendica premiul pentru mai multe taloane câștigatoare același pacient cu bonuri diferite.
Se poate înscrie în Campanie orice persoană care achiziționează produse din farmaciile offline, drogherii sau magazine in care se comercializeaza produsle Sesderma în Perioada Campaniei si care are un talon căștigător.
Bonurile fiscale care nu conțin produse din gamele comercializate de Sesderma nu se vor valida in etapa ulterioara de trimitere a premiului.

6.1.5 Vor fi anulate și nu vor fi luate în considerare:
• Revendicarile premiilor câștigătoare efectuate în afara perioadei de desfășurare a Campaniei;
• Revendicarile premiilor câștigătoare efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de fraudă sau prin oricare alte modalități decât cele prevăzute de prezentul Regulament;
• Revendicarile premiilor câștigătoare efectuate de persoane din categoriile prevăzute la Art. 4.2.
6.2 Validarea premiilor
6.2.1 In 5 zile lucrătoare de la caștigarea unui premiu de tipul
50 premii constand intr-un produs C-VIT ser lipozomal 30 ml
50 premii constand intr-un produs C-VIT crema contur de ochi 15 ml
Pacientul va reveni, in 5 zile de la castigarea premiului, in farmacie și va prezenta talonul completat conform specificațiilor de la punctul 6.1.2 și bonul fiscal. 6.2.2 Pentru a parcurge procesul de validare îm cazul premiului tip Brad de Crăciun Împodobit Participantul va furniza SEDERMA LABORATORY în momentul contactării telefonice, informațiile necesare identificării și validării lui : Nume si prenume, Data nasterii, nr bon/factura, valoarea bonului, email, telefon, locatia din care s-a efectuat achizitia. Sa trimita bonul fiscal/factura la cererea Organizatorului, la adresa de e-mail indicata de catre acesta.
Convorbirile telefonice vor fi înregistrate, cu acordul dumneavoastră, pentru a putea fi utilizate în vederea verificării și dovedirii aspectelor privind procesul de validare a câștigătorilor și de înmânare a Premiilor oferite în Campanie, în eventualitatea unor contestații în legătură aceste activități. În situația în care nu veți fi de acord cu înregistrarea convorbirii în scopul menționat, vă rugăm să aveți în vedere detaliile de la punctul 2 de mai jos.
1. În urma acceptului înregistrării apelului, Participantului i se va solicita să:
a. Declare următoarele informații:
i. În etapa de pre-validare:
• data nașterii, ce urmează a fi folosită numai pentru verificarea îndeplinirii condiției de participare (vârsta minimă de 18 ani împliniți la data înscrierii în Campanie).
• dacă este angajat al Organizatorului, sau al oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus
• dacă are domiciliul sau reședința în România.
ii. În etapa de validare:
• Nume și prenume
• Adresa de email
• Telefon mobil
• Adresa unde câștigătorul dorește să se efectueze livrarea Premiului
• CNP (în scopul exclusiv de îndeplinire a obligațiilor fiscal) Acestă informație va fi furnizată numai dacă textul talonului răzuibile conține un brad împodobit.
2. În cazul în care un Participant nu dorește înregistrarea convorbirii sau nu furnizează toate informațiile necesare procesului de prevalidare și/ sau validare, după încheierea apelului acesta va primi un e-mail (dacă a trimis mesajul de revendicare și cu adresa de e-mail) cu o adresa de email unde poate trimite datele sale de contact necesare pentru procesul de validare (menționarae la pct-ul 1.a de mai sus) și înmânare a premiilor, în termen de 1 zile lucrătoare. Folosind adresa de email primita, Participantul va trebui să trimita toate informatțiile cerute in mesaj conform punctului 1. A Dacă datele trimise de Participant nu sunt corecte sau dacă Participantul nu completează formularul cu datele sale de contact în termen de 1 zI lucrătoare de la primirea email-ului Participantul va fi invalidat și nu se va efectua livrarea premiului câștigat.
6.3.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada deținerii unui bon valid (bonul fiscal in original) constatarea unor neconcordanțe sau nerespectarea condițiilor de validare descrise în prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fără nici o despăgubire din partea Organizatorului.
6.3.6 Organizatorul nu poate fi facut răspunzător pentru documentele trimise de Participant pentru validare care nu ajung la Organizator.
6.3.7 Organizatorul nu poate fi facut răspunzător pentru cazul în care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la: număr de telefon invalid/ incorect/ incomplet, adresa de e-mail incorectă/ incompletă, etc.).
6.3.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă Participanții desemnați câștigători nu îndeplinesc condițiile de validare sau în cazul în care nu sunt suficiente înscrieri în Campanie.
6.3.9 Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de către participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.
6.4 Intrarea în posesia premiilor
6.4.1 Premiul vor fi expediat prin curier privat la adresa furnizată de câștigător cu ocazia validării, în termen de aproximativ 3 de zile lucrătoare de la data validării, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de către Organizator. Premiile vor fi înmânate Câștigătorilor pe baza unui proces verbal de predare primire a premiului. PV de inmânare va fi semnat de catre un reprezentatnt al organizatorului si câstigator si se va returna organzatorului prin mesaj whatsapp la nr de telefon: 0751.185.881 sau la adresa de email: info.romania@sesderma.com si in original intr-un plic alaturi de Bonul Fiscal copie si talonul răzuibil câștigător la adresa Str. Aghireș nr 1B, sector 2, Bucuresti in maxim 2 zile de la recepția premiului cu plata la destinatar a expeditiei plicului! Curierul va fi trimis de catre Sesderma Laboratory la adresa la care s-a efectuat recepția premiului!
6.4.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a nu mai oferi Premiul dacă atât câștigătorul desemnat, cât și rezervele nu întrunesc condițiile de validare conform Art. 6.3.

Art. 7 – Taxe și impozite

7.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premii pentru câștigătorii rezidenți fiscal în România, în conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările aplicabile la momentul prezentului regulament, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.
7.2 Premiile acordate nu se pot converti în bani.

Art. 8 – Limitarea răspunderii

8.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum și a Organizatorului.
8.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.
8.3 Organizatorul nu își asuma responsabilitatea pentru:
a) Înscrierile efectuate în afara perioadei Campaniei menționate mai sus;
b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;
c) Eventuale erori în datele furnizate de către câștigătorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Campanie din cauza ilizibilității datelor personale;
d) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului trimis prin curier, cauzată de orice motiv altul decât propria sa culpă;
e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru întârzierile în livrarea / înmânarea premiilor cauzate de întârzieri în prestarea serviciilor de către furnizorii acestuia, de servicii poștale / curierat etc;
f) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;
g) Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/ sau a echipamentelor de calcul și/ sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/ sau funcționarea defectuoasa a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/ sau distribuirea acestora.
8.4 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei.
8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.
8.6 Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătură cu Participantul în vederea derulării Campaniei – anunțare câștigători, transmitere premii etc.
8.7 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Campanie cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1 Informațiile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regăsi Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
9.2 Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iși dau acordul sa primeasca informari din patea Sesderma Laboratory prin sms sau email
Art. 10 Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Prin participarea la Campanie, Participanții declară și garantează că sunt titularii drepturilor de autor asupra materialelor sau că au obținut acordul titularului dreptului de autor în vederea utilizării materialelor în cadrul prezentei Campanii și potrivit Regulamentului. De asemenea, Participanții declară și garantează că materialele participante la Campanie nu încalcă drepturile terților, inclusiv, dar fără limitare, drepturile de proprietate intelectuală.
10.2. Participantul înțelege și garantează că nu va posta materiale care:
• încalcă, în orice mod, legile aplicabile;
• reprezintă o încălcare a drepturilor de autor sau a dreptului la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
• conțin referiri sau trimiteri la mărci înregistrate sau neînregistrate;
• promovează mărci de produse de tutun sau alcool sau consumul de tutun sau alcool;
• conțin și fac referire la detalii defăimătoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare pentru persoane de o anumită rasă, entitate, religie, orientare sexuală sau grup socio-economic;
• conțin amenințări adresate oricărei terțe persoane, loc, afacere sau grup;
• lezează intimitatea sau dreptul la viață privată ale unei terțe persoane;
• prezintă/fac trimitere la caracter pornografic sau nuditate.
10.3. Participanții înțeleg și declară că vor fi singurii responsabili și că vor acoperi oricare și toate prejudiciile cauzate Organizatorului ca urmare a încălcării drepturilor terților prin materialele încărcate, inclusiv, dar fără limitare la drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor.

Art. 11 – Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră

11.1 Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.
11.2 Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
11.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație și cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 12 – Imposibilitatea ridicării premiilor

12.1 În cazul în care oricare dintre câștigătorii Campaniei se afla în imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane împuternicite prin procură notarială specială pentru acest lucru. Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectivei persoane împuternicite prin procură notarială, precum și de plata oricăror despăgubiri sau soluționarea oricăror reclamații legate de aceasta.

Art. 13 – Contestații și Litigii

13.1 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator, la adresa de e-mail info.romania@sesderma.com , în termen de 3 zile de la finalizarea campaniei .Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.
13.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești romane competente din municipiul București.
13.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare semnării procesului- verbal de predare-primire nu vor fi luate în considerare de către Organizator.
Art. 14 – Alte Clauze

14.1 Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.
14.2 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/ valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.
14.3 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/ sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Campaniei.
Următoarea anexă face parte integrantă din prezentul Regulament:

ANEXA 1 - INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal și împuternicitul
În vederea desfășurării Campaniei, precum și pentru evaluarea satisfacției clientului prin Campania REGULAMENTUL CAMPANIEI CRĂCIUN DE POVESTE! SESDERMA DĂRUIȘTE!! datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către:
societatea SESDERMA LABORATORY SRL., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în str. Aghires nr 1B, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 38347318 , atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J40/17345/2017 (denumită în continuare „Organizatorul”). Datele de contact ale Operatorului pentru nelămuriri sau exercitarea drepturilor privind protecția datelor de către persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt următoarele: SESDERMA LABORATORY SRL., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în str. Aghires nr 1B, etaj 3, sector 1, Bucuresti, telefon: +403749 588 577 email: info.romania@sesderma.com
Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor SESDERMA sunt următoarele: SESDERMA LABORATORY SRL., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în str. Aghires nr 1B, etaj 3, sector 1, Bucuresti, telefon +403749 588 577 email: info.romania@sesderma.com Datele personale ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în mod particular în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei
In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru participanți:
i. nume și prenume
ii. număr de telefon
iii. adresa de e-mail
iv. data nașterii ziua, luna, anul
v. nr bon/factură
vi. orașul
Pentru câștigători:
i. nume si prenume
ii. data nașterii, exclusiv pentru verificarea condiției privind vârsta înscrierii în Campanie
iii. informația ca nu este angajat al Organizatorului, al Agenției sau al oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei sau rudă de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soț/soție al tuturor celor menționați mai sus
iv. număr de telefon
v. adresa de e-mail
vi. adresa de livrare a premiilor
vii. vocea, doar in cazul in care participantul este de acord cu inregistrarea convorbirii telefonice de validare
viii. bonul fiscal
ix. CNP

III. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator prin intermediul Persoanei împuternicite în vederea:
(i) organizării și desfășurării Campaniei
(ii) desemnării și validării câștigătorilor
(iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului.
Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie.

IV. Temeiul juridic al prelucrării
Datele cu caracter personal ale Participanților la Campanie vor fi prelucrate în temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului în calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).
Publicarea listei câștigătorilor pe website-ul www.sesderma.ro, se va face în temeiul obligației noastre legale (art. 6 alin. 1. litera c) GDPR) de asigurare a transparenței și informării participanților la Campanie cu privire la finalizarea acesteia prin desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor. Publicarea listei se va face cu respectarea principiului minimizării datelor.
Înregistrarea și stocarea convorbirilor telefonice care conțin date personale ale participanților la Campanie se vor realiza în temeiul interesului legitim al Operatorului (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR) constând în dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și înmânare a premiilor.

V. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite de catre SESDERMA LABORATORY, catre firma de curierat si mebrilor comisiei care vor asista la extragerea elctronica in vederea extragerii castigatorilor. In plus datele pot fi dezvaluite si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligațiile impuse de legislația in vigoare.

VI. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
Păstrarea datelor pe website-ul www.sesderma.ro se va realiza pe o perioada rezonabila, care nu va depăși 12 luni de la data realizării Campaniei. Inregistrarile convorbirilor telefonice ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectării acestora. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare, impunând Împuternicitului obligații similare. Nr de telefon si adresa de email vor fi stocate si folosite pe o perioada de 3 ani prin acceptarea prezentului Regulament si participanții urmeaza sa primeasca informari din patea Sesderma Laboratory prin sms sau email.

VII. Drepturile persoanelor vizate
În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul informează Participanții cu privire la drepturile de care aceștia beneficiază, în calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:
(i) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la prelucrare, în orice moment, atunci când prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
(iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
(v) dreptul la restricționarea prelucrării;
(vi) dreptul de a se opune prelucrării, în condițiile prevăzute de lege;
(vii) dreptul la portabilitate a datelor;
(viii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice, care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, în condițiile prevăzute de lege;
(ix) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a se adresa instanțelor de judecată competente.
Persoanele vizate isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon +40374958577 fie printr-o cerere adresata SESDERMA LABORATORY SRL., societate înregistrată în conformitate cu legea romană, cu sediul în str. Aghires nr 1B, etaj 3, sector 1, Bucuresti, Cod Unic de Înregistrare 38347318 , atribut fiscal RO, număr de ordine de la Registrul Comerțului J40/17345/2017 (sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: info.romania@sederma.com.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de o luna de zile de la primirea solicitării de către Societate, conform Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.

VIII. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor
Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mica de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal aparținând unor persoane cu vârsta mai mică de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

IX. Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul se obligă să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la Campanie. Operatorul se obligă să impună Persoanei împuternicite obligații similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

X. Modificarea prevederilor de prelucrare a datelor cu caracter personale
Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Notă de Informare oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost înștiințate cu privire la Regulament.

XI. Alte prevederi
În măsura în care în cadrul campaniei, Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei şi că au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operațiune. În acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni.

ANEXA 2 - Farmacii participante la campanie: Craciun de Poveste! Sesderma Daruieste!

farmacia Oras adresa
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, B-dul 21 Decembrie 1989 nr 131 o
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA,B-dul 21 Decembrie 1989 nr 129 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Iuliu Maniu nr 42, AP 16 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Calea Dorobantilor FN -Parking Marasti r
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str G-ral Traian Mosoiu nr 46 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Buna-Ziua nr 25 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Buna-Ziua nr 39 Bl E7D b
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Dunarii nr 51, AP 15 r
REMEDIUM Cluj Napoca CLABUCET CLUJ-NAPOCA, Str Clabucet nr 5, AP 47 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Pta. M.Viteazu nr 6, Ap 18 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Ion Creanga nr 2D 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Str Aurel Vlaicu nr 1, AP 144
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, Bdul Nicolae Titulescu 109, AP 33 
REMEDIUM Cluj Napoca CLUJ-NAPOCA, B-dul Dorobantilor nr 42
REMEDIUM Turda TURDA, Str Lianelor nr 1
REMEDIUM Turda TURDA, Str Rapsodiei nr 5 
REMEDIUM Turda TURDA, Str Lianelor nr 3, Sc A, AP 3-4 
REMEDIUM Cluj Napoca COJOCNA, Str Republicii nr 114 
REMEDIUM Cluj Napoca  APAHIDA, Str Libertatii nr 197, AP 2 
REMEDIUM Cluj Napoca 20 REMEDIUM APAHIDA 2 APAHIDA, Str Libertatii nr 189, AP 2 
REMEDIUM Cluj Napoca  GILAU, Str Principala nr 1-3 
REMEDIUM Cluj Napoca  GIRBAU, Str Principala nr 12b 
REMEDIUM Cluj Napoca BACIU, Str Noua nr 349
REMEDIUM Cluj Napoca BACIU, Str Transilvaniei nr 350 
REMEDIUM Cluj Napoca FLORESTI, Str Eroilor nr 19, Ap 6 
DUCFARM Maramure, Baia Mare Baia Mare, Maramures
DUCFARM Cluj Napoca Str. Ploiesti, nr. 6-­8 (complex LEUL, Piata Mihai Viteazu)
DUCFARM Cluj Napoca Pia­ta 1 Mai, nr. 4-­5 (platforma Clujana)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Craiova, nr. 28­-30 (statie autobuz, Piata Garii)
DUCFARM Cluj Napoca Str. 21 Decembrie 1989 (langa The Office)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Aurel Vlaicu, nr. 3 (statie troleibuz)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Calea Floresti, nr. 77 (vis­-a­-vis de OMV)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Dr. Louis Pasteur, nr. 2 (vis-a-vis de Neurologie)
DUCFARM Cluj Napoca Cluj-Napoca - Str. Fabricii, nr.5 (vis-a-vis de Kaufland)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Horea, nr. 42-­44 (visavis de Filologie)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Memorandumului, nr. 18 (statie troleibuz)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Miraslau, nr. 2-4 (complex Fortuna)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Primaverii, nr. 15 (in sensul giratoriu)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Republicii, nr. 1 (langa Casa de Cultura a Studentilor)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Septimiu Albini, nr. 115 (complex Hermes)
DUCFARM Cluj Napoca Strada Florilor, nr. 274 (Luxor)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Republicii, nr. 13 (intrare Billa)
DUCFARM Cluj Napoca B-dul Mihai Viteazu, nr. 19 (langa Electrica)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Simion Barnutiu, nr. 31 (langa Spitalul Judetean)
DUCFARM Cluj Napoca Str. Iuliu Maniu, nr. 18
Unica BM  Maramures, Baia Mare str George Cosbuc 132-134
UNICA BAIA MARE Maramures, Baia Mare Bulevardul Bucuresti 32
UNICA BORSA Maramures, Borsa Victoriei nr 3
Aldedra - Cluj Napoca Luis Pasteur 24 , 60 , Nicolae itulescu 165 , B-dul 21Dec 1989
Rio  Cluj Napoca Piata Republicii 6 Targu Mures
Myriam -  Cluj Napoca Ion Mester 5 ,Dambovitei
Farmex  Cluj Napoca Alexandru Sahia 6 , Victoriei 21
Panaceea - Cluj Napoca Donath 15 Cluj
Terra Pharm Exim Cluj Napoca Avram Iancu Vivo Mall Cluj
Sikvolo Cluj Napoca B-dul 1 Dec 1918 nr 11  
Magna - Cluj Napoca Alexandru Vaida Voivod 59
Atelierul Verde Cluj Napoca Calea Sighisoarei 51
SSB CLUJ PLATINIA Cluj Napoca Bulevardul Eroilor Nr. 46,
SSB MURES MALL Mures Str. Clinicilor 8
Elmafarm - Cluj Napoca Bucegi
HELP NET MURES MALL Cluj Napoca Piata Victorie 14
HELP NET MURES POLI 2 Cluj Napoca 1 Decembrie 1918
HELP NET CLUJ KAUFLAND Cluj Napoca Strada Aurel Vlaicu, nr.182
Rooa Farm Cluj Napoca Strada Bucegi
Rusav Cluj Napoca Bulevardul  21 Decembrie 1989 nr 133-135
Napofarm Cluj Napoca Strada Alexandru Vaida Voevod 58
Ana Maria Popesti ILFOV str Oituz nr 18, Popesti Leordeni 
PharmaCare Berceni BUCURESTI Sos Berceni nr 25 Sector 4
Farmacia Sorina BUCURESTI Str Turda nr 119, Sector 1
Ana Maria Domenii BUCURESTI Bd Ion Mihalache nr 128C , Sector 1
Farmacia Denis BUCURESTI Piata Montreal nr 10, Sector 1
Farmacia Sisesti BUCURESTI Sos Gheorghe Ionescu Sisesti 42 Sector 1
Farmacia Dorobanți BUCURESTI Str Mihai Eminescu nr 17, Sector 1
Urgent Farm Grivita BUCURESTI Calea Griviței 397, Sector 1
SSB  BUCURESTI bd Vasile Milea nr 4, Afi Palace 
Yuga Barbu Văcărescu  BUCURESTI Barbu Văcărescu 
Farmacia Athena BUCURESTI Stefan Cel mare nr 17, Sector 2
PharmaCare Stefan cel Mare BUCURESTI Stefan Cel mare nr 10, Sector 2
Ana Maria Peris ILFOV Str Principala, Peris, Ilfov
Farmacia Ameris BUCURESTI Str Erou Iancu Nicolae 103 Voluntari, Ilfov
Urgent Farm Plevnei  BUCURESTI Calea Plevnei nr 1, Sector 5
YUGA BANEASA BUCURESTI Str Erou Iancu Nicolae 84 Voluntari, Ilfov
YUGA TITAN BUCURESTI Bd 1 Decembrie 1918, 33A -Auchan Titan
HELP NET 122 BUCURESTI Str Elefterie  nr 47-49 Sector 5
HELP NET 15 BUCURESTI Bd Ion Mihalache 
HELP NET 121 BUCURESTI Bd Ion Ionescu de la Brad nr 81-85 Sector 1
HELP NET 200 BUCURESTI Splaiul Independentei nr 210-210B, Centrul   Comercial Orhideea, Sector 6
HELP NET 117 BUCURESTI Sos Stefan Cel  Mare nr 42, Sector 2
Minifarm Eden 1 Constanta str.Soveja nr.77
Minifarm Eden 2  Constanta str.Soveja nr 106, bl.40B
Minifarm Icil         Constanta str.Stefan cel mare nr.128, bl.F1
Minifarm Anda     Constanta blv.Aurel vlaicu nr.41 B
Minifarm Tic Tac   Constanta str.cismelei,nr. 8, BL.6 parter
Minifarm Non Stop Constanta blv.Tomis nr.318
Minifarm Eden 3     Constanta str.Soveja nr.116A
Farmacia Life           Tulcea str. Unirii nr.1
Farm. Unica  / Rom Gal Leader          Galati str.Brailei nr192 bis,Bl.A9
Salvia Galati str.Brailei nr.196 B3A-B3B
Salvia PROCLINIC GALATI Galati str.Traian nr.136
Salofarm Galati / Braila str.principala 4b,varsatura-Braila Mall     
Adin Pharm Tuzla str.Constantei nr.86
Farmactiv Navodari R7 str.randunelelor
Tilia Pharm Constanta str.unirii nr.104
Bryonia Constanta str.9 Mai nr.5 Bl. C5 Cernavodă 
Myosotis               Galati / Constanta str. Unirii nr.70 Constanta
MYOSOTIS GALATI GALATI drum de centura nr.236-depozit Galati
HELP NET 306 GL GALATI micro 40, str Henri Coanda
HELP NET 208 MALL GL GALATI Bd. George Cosbuc, nr. 251,Galati Shopping City, locatia A320 
HELP NET 236 BR BRAILA Str. Principala, nr.4, sat Varsatura, Braila Mall
Farm. Hygeia               Galati str.Brailei nr.200
farmado Timisoara Str. Dr. Nicolae Paunescu, nr.1
farmado Timisoara Divizia 9 Cavalerie, nr.4
farmado Timisoara Bulevardul Carol I, nr.1
farmado Timisoara Bulevardul Victor Babes, nr.14
farmado Timisoara Aleea Cristalului, nr.13
sinapis Arad Str. Vasile Alecsandri, nr.1
sinapis Arad Str. Tribunul Dobra, nr.24
sinapis Arad Str. Andrenyi Karoly, nr.5
sinapis Arad Calea Aurel Vlaicu, nr.122
sinapis Arad Bulevardul Revolutiei, nr.60
sinapis Arad Str. El. Ghiba-Birta, nr.2
sinapis Arad Piata Uta, nr.6
sinapis Arad Str. Ep. Roman Ciorogariu, nr.68
sinapis Arad Calea Aurel Vlaicu, nr.202
sinapis Arad Bulevardul Revolutiei, nr.89
sinapis Arad Str. Abrud, nr.103
sinapis Arad Str. Metianu, nr.2
sinapis Arad Bulevardul Revolutiei, nr.23
cristiana Arad Calea Timisorii, nr.36
SSB Arad Mega Image, Strada Conac
SSB Arad Iulius Mall
SSB Arad Str. Conac, nr.51
SSB Arad Piata Victoriei, nr.7
SSB Arad Mall Sagului (Shopping City)
SSB Arad Str. Avram Iancu, nr.9A
SSB Arad Calea Zarandului, nr.87, Centrul Comercial Deva Shopping City
SSB Arad Calea Radnei, nr.298
SSB Arad Bulevardul Revolutiei nr. 43
SSB Arad Str. Ogorului nr.171 (Hypermarket Auchan)
SSB Arad Str. Republicii, nr.8
SSB Arad Str. Republicii, nr.5
SSB Arad Str. Suisului, nr.10
SSB Arad Calela Aradului DN79, Galeria Carrefour Parcul Era
SSB Arad Str. Nufarului, nr.30
Vitalogy Oradea  
DUCFARM Oradea Piata Rogerius (vis-a-vis de Spitalul municipal si Spitalul Pelican)
DUCFARM Oradea Str. Matei Corvin nr. 93
DUCFARM Oradea Str. Nufarului nr. 74 bl. AN74
HELP NET 303 Timisoara Str. Conac,nr.55,Compelx Comercial Mega Image, parter
HELP NET 239 Timisoara Str.Calea Buziasului, nr.11, Centrul Comercial Auchan
HELP NET 207 Timisoara Str. A. Demetriade, nr.1,Iulius Mall Timisoara, locatia BA17
HELP NET 75 Timisoara Calea Sagului,nr.70,Bl22A,Sc. B
HELP NET 338 Timisoara Str. Iancu Flondor, nr.40E (farmacia Sf. Irina)
HELP NET 86 Timisoara Str. Astrilor, nr.20-26
HELP NET Timisoara Strada Gheorhe Lazar, nr.30-32
HELP NET Timisoara Strada Martir Ioan Stanciu nr.2 
HELP NET Timisoara Strada Burebista, nr.8
HELP NET Timisoara  Calea Aradului, nr. 56/A
HELP NET Timisoara Calea Buziasului, nr.28
HELP NET Timisoara Complex comercial Auchan
HELP NET Timisoara  Strada Independentei, nr. 1-3
HELP NET Timisoara Strada Calea Sagului, nr. 22, bl.8, parter
HELP NET Timisoara  Strada Gheorghe Lazar, nr.42
HELP NET Timisoara Strada Dacilor, nr. 10, ap.4
HELP NET Timisoara Strada Mures, nr.1E, ap.1/A/2
HELP NET Timisoara Mall Sagului (Shopping City)
HELP NET Timisoara Iulius Mall
HELP NET Timisoara Strada Vasile Lucaci, nr.10
HELP NET Timisoara Strada Ofcea, nr.22
HELP NET Timisoara Strada Iancu Vacarescu, nr.31
HELP NET Timisoara Strada Stefan Augustin Doinas, nr.1
HELP NET Timisoara Strada Voinicilor,bl.245
HELP NET Timisoara Strada Aurel Vlaicu, nr. 139-151
HELP NET Timisoara Strada Sfantul Andrei,nr. 23
HELP NET Timisoara Strada Stefan Octavian Iosif nr 3 A
HELP NET Timisoara Bulevardul Decebal, nr.22, bl.C104/B
HELP NET Timisoara Bulevardul Decebal, Complex Comercial Central
HELP NET Timisoara Calea Zarandului, nr.87, Centrul Comercial Deva Shopping City
HELP NET Timisoara Strada Piata Victoriei, nr.3
HELP NET Timisoara Strada Mihai Eminescu,bl.13A,
HELP NET Timisoara Bulevardul 22 Decembrie, bl.41
HELP NET Timisoara Bulevardul Decebal, Complex Comercial Deva Mall
HELP NET Timisoara Bulevardul Decebal, bl.R (farmacia Trei Ierarhi)
Morpheus Fălticeni  Str M Eminescu
Ana Pharm Iași  Str Nicolina nr 89
DAnifarm  Iași  Str Nicolina nr 9-11
Ajja Pharm Podul  Iloaiei, Iasi Str Nationala  nr 116
Medikon Iași  Str V Lupu nr 70-74
Aris Iași  str T Vladimirescu  
axa Iași  str Pacurari nr 8
carmedor Bacau str Pasajul Revolutiei
arsene Suceava  str A Ipatescu nr 2
electa Botoșani  str Grivița nr 20
avicena Rădăuți  Str Calea Bucovinei nr 34
husac Botoșani  Str Calea Nationala nr 57
salofarm Bacau str Razboieni 
SALOFARM ARENA MALL Bacau Str Ștefan cel Mare  nr 28 ( Arena Mall)
SALOFARM 9 MAI Bacau Str 9 Mai nr 25
SALOFARM CORA Bacau Str Milcov nr 2-4
SALOFARM MIHAI VITEAZUL Bacau Str M Viteazu  nr 4 A
Lara Pharm Iași  Str Bucium,Complex Comercial Felicia
SSB Iași  Str Bucium,Complex Comercial Felicia
SSB BOTOSANI Botoșani  Str M Eminescu nr 2
Avia Pharm Iași  Str 1 Decembrie 1989
HELP NET ROMAN Roman Str M Viteazu  nr 13
HELP NET COPOU Iași  Str Aleea Sadoveanu  nr 59B
HELP NET TUDOR VLADIMIRESCU Iași  str T Vladimirescu, Bl T 17
HELP NET PIATRA NEAMT Iași  Blv Decebal nr 79 (Shoping City)
BEBETEI SUN PLAZA Bucuresti Calea Vacaresti nr 291
BEBETEI PLAZA  Bucuresti Bulevardul Timisoara nr 26
BEBETEI VIVO  Constanta Aurel Vlaicu nr 220